Soutěž

Pravidla soutěže REGIONY SOBĚ

 

“SOUTĚŽ O 5 dárkových voucherů či balení regionálních výrobků z Královéhradeckého kraje”

 

Organizátor soutěže: Krajské sdružení NS MAS ČR Královéhradeckého kraje, Křenkova 477, 552 03

Česká Skalice, IČ: 72046368

Pořadatel: Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Pivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové

 

DOBA TRVÁNÍ SOUTĚŽE:

Soutěž je realizována v termínu 29. 11. 2021 – 13. 12. 2021 (včetně uvedených dnů) na území České republiky.

 

PODMÍNKY ÚČASTI:

Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let.

 

PRAVIDLA SOUTĚŽE:

Podmínkou účasti v soutěži je zaslání odpovědi do komentáře pod soutěžní příspěvek na Facebookové stránce Královéhradeckého kraje na otázku: „Které místo, regionální výrobek, producenta nebo dobrotu byste doporučili vyzkoušet turistům i obyvatelům v Královéhradeckém kraji?“

Odborná 3-členná porota, složená ze zástupců organizátora, vylosuje 5 výherců. Odborná porota nebude přihlížet k počtu vložených soutěžních příspěvků jedním soutěžícím.

 

VÝHRY V SOUTĚŽI:

5 výherců získá v této soutěži dárkový voucher či balení regionálních produktů v hodnotě 2 000,-Kč.

 

Výherce soutěže bude oznámen na Facebook stránce https://www.facebook.com/kralovehradeckykr nejpozději 15. 12. 2021.

 

Výherce bude vyzván, aby se ohlásil k výhře do zpráv Facebook stránky nejpozději do 15. 12. 2021 (včetně tohoto dne), aby se výherce domluvil s Pořadatelem na vyzvednutí výhry. V případě, že se výherce neohlásí do tohoto termínu, ztrácí nárok na výhru.

 

Výhry z této Soutěže nelze převést na jiné osoby ani jiné Soutěžící.

 

SOUHLAS S PRAVIDLY A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

Vstoupením na internetovou adresu https://www.facebook.com/kralovehradeckykr vyjadřuje účastník soutěže dobrovolně svůj výslovný souhlas s pravidly. Pořadatel Soutěže si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech, souvisejících s jejím pořádáním, a to včetně jejího přerušení, zrušení či úpravy jejích Pravidel a to s účinností ode dne uveřejnění na stránkách  https://www.facebook.com/kralovehradeckykr. Účastí v této Soutěži dává každý Soutěžící Pořadateli a Organizátorovi souhlas ke zpracování poskytnutých údajů za účelem navázání kontaktu s účastníkem v průběhu Soutěže, souhlas s užitím těchto údajů ve sdělovacích prostředcích a na webových stránkách Pořadatele či Organizátora, pokud je toto užití v souvislosti s touto Soutěží, zejména za účelem vyhlášení či zveřejnění výherců.

 

Soutěžící, který takto poskytl Pořadateli či Organizátorovi osobní údaje, má právo na přístup k osobním údajům a další práva dle § 11 a §21 zákona číslo 101/2000 Sb. v platném znění, zejména právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem v Praze v případě, že zjistí, že Pořadatel či Organizátor porušuje své povinnosti, vyplývající z výše uvedeného zákona a právo požadovat opravu, doplnění nebo zlikvidování jím poskytnutých osobních údajů. Agentura oznámí zpracovávání takto poskytnutých osobních údajů dle §16 zákona č. 101/2000 Sb. v platném znění Úřadu pro ochranu osobních údajů se sídlem v Praze v zákonem předepsané formě.

 

Vzhledem ke skutečnosti, že součástí Soutěže jsou nebo mohou být autorská díla Soutěžících, uděluje také tímto každý Soutěžící (resp. účastník Soutěže) souhlas s úpravami a jakýmkoli užitím ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, v platném znění, díla nebo jeho částí Pořadatelem či organizátorem pro marketingové účely spojené s touto Soutěží a s propagací jeho výrobků a / nebo obchodní účely s těmito výrobky spojenými, a to zdarma, neomezeně časem i teritoriem. Dále Soutěžící zapojením do Soutěže bere na vědomí a závazně prohlašuje, že autorské dílo v podobě komentáře, který vytvoří a předá do Soutěže je jeho dílem nebo má od autora a všech osob s tímto dílem spojených souhlas s užitím v rámci této Soutěže a dle těchto pravidel.

 

Soutěžící se zavazuje, že užitím soutěžního příspěvku nebudou dotčena jakákoli práva třetích osob, včetně práv osob zobrazených v soutěžním příspěvku. Veškeré nutné souhlasy související s užitím soutěžního příspěvku v této soutěži si musí účastník soutěže vypořádat na vlastní náklady a vlastní odpovědnost. Za případné porušení práv třetích osob, zejména práv autorských či osobnostních, v souvislosti se soutěžním příspěvkem, je odpovědný účastník soutěže.

 

DALŠÍ PRAVIDLA:

V ostatním se Soutěž a vztahy mezi Soutěžícími a Pořadatelem či Organizátorem řídí právním řádem České republiky.

 

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo na vyloučení účastníků, u jejichž soutěžního chování jsou patrné známky podvodného chování nebo jiných praktik, které poukazují na zneužívání soutěže.

 

Účast v Soutěži je dobrovolná a účastník svou účastí v Soutěži vyjadřuje svůj souhlas s jejími Pravidly. Jakékoli obcházení těchto Pravidel Soutěžícím či pokus o jejich zneužití je důvodem pro okamžité vyloučení takového Soutěžícího ze Soutěže.

 

Jediná podrobná platná pravidla ve svém plném znění jsou po dobu trvání Soutěže zveřejněna v elektronické podobě na Facebookovém profilu https://www.facebook.com/kralovehradeckykr/?ref=page_internal. Tato soutěž není nikterak sponzorovaná, podporovaná ani spravovaná společností Facebook a se společností Facebook nijak nesouvisí. Účastník je srozuměn s tím, že poskytuje své informace Organizátorovi a Pořadateli soutěže a nikoliv společnosti Facebook.

 

FACEBOOKOVÁ SOUTĚŽ

Vyhrajte dárkový voucher nebo balení regionálních výrobků z Královéhradeckého kraje

⭐Jak se zapojit?:⭐

Napište do komentáře pod příspěvek, které místo, regionální výrobek, producenta nebo dobrotu byste doporučili vyzkoušet turistům a obyvatelům v Královéhradeckém kraji. Nápovědou Vám může být webový portál www.regionysobe.cz, jehož cílem je propojit lokální nabídku podnikatelů s místními konzumenty a s turisty:

👉 obchody a prodejny

👉 potraviny a přírodní produkty

👉 řemesla

👉 rukodělné výrobky

👉 služby

👉 stravování a ubytování

 

Inspirujte se místní produkcí a nezapomeňte se zapojit do soutěže.

Soutěžit můžete do 13. prosince 2021! Následně vylosujeme 5 z vás, kteří získají vouchery nebo dárková  balení od regionálních producentů v hodnotě 2 000,-Kč! Pravidla soutěže najdete na: www.regionysobe.cz/soutez

Upozorňujeme, že jediné oficiální místo vyhlášení tohoto výherce je tento profil. Výherce bude kontaktován o výhře touto stránkou. Tato soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována ani spravována společností Facebook.

Dárky, na které se můžete těšit.